องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย info_outline ข้อมูลการติดต่อ voice_chat วิดีโอกิจกรรม อบต.โพธิ์สัย public ร้องทุกข์/ร้องเรียน dvr facebook image โอเพนแชทไลน์ (Line)

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย
ตำบลโพธิ์สัย
อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
พันโทสังคม แสนวัง
นายก อบต.โพธิ์สัย
โทร : 0810650492
พันโทสังคม แสนวัง
นายก อบต.โพธิ์สัย
โทร : 0810650492
นายวินัย นาสูงชน
ปลัด อบต.โพธิ์สัย
โทร : 0813699451
นายวินัย นาสูงชน
ปลัด อบต.โพธิ์สัย
โทร : 0813699451
นายจำรัส อินอุ่นโชติ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย
โทร : 0981865442
นายจำรัส อินอุ่นโชติ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย
โทร : 0981865442
แผนการดำเนินงาน
folder แผนดำเนินงานประจำปี
folder รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี-รอบ-6-เดือน
folder รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
folder แผนอัตรากำลัง
folder แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
folder ข้อบัญญัติ
folder ประชุมการวิเคราะห์แผนงาน
folder แผนพัฒนาห้าปี(2561-2565)
folder แผนพัฒนาท้องถิ่น
folder แผนพัฒนา ประจำปี 2561-2565 ฉบับแก้ไข 1
folder แผนพัฒนา ประจำปี 2561-2565 ฉบับแก้ไข 2
folder แผนบริหารความต่อเนื่อง
folder ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผน
folder แผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี 2561-2565 เพิ่มเติม ฉ.4
folder แผนพัฒนา ประจำปี 2561-2565 ฉบับแก้ไข 3
folder แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉ.13 (2566-2570)
folder พระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕
folder แผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี 2566-2570 ฉ.5
folder แบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสม อปท. งบประมาณ 2566
ด้านการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
folder การดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
folder การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
folder นโยบายไม่รับของขวัญ (No GIft Pilict)
folder แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561-2565
folder แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
folder รายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริต 6 เดือน
folder แผนการเสริมสร้างมาตราฐานวินัยคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565-2568
folder รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
folder มาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันปราบปราม หรือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
folder แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย (พ.ศ.2566 -พ.ศ.2570)
ประกาศคุณธรรมและความโปร่งใส
folder ประกาศคุณธรรมและความโปร่งใส
camera_alt ภาพกิจกรรม
ดร.สุทิน คลังแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้เกียรติมาเป็นประธาน เปิดโครงการประเพณีลอยกระทงประจำตำบลโพธิ์สัย ประจำปี 2566 ณ อ่างเก็บน้ำห้วยแอ่ง
พันเอก ฐาพล อ้อชัยภูมิ ผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ 6 พร้อมคณะ พบปะพัฒนาสัมพันธ์ ประสานความร่วมมือ ผู้นำชุมชนในพื้นที่”
รับโล่รางวัลองค์กรดีเด่น ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เขตสุขภาพที่ ๗ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ขอต้อนรับ นายวินัย นาสูงชน ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย ด้วยความยินดียิ่ง
โครงการ "ถนนสายบุญ ด้วยพลัง บวร"
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย จัดงบประมาณ ถนนลาดยางบ้านหนองแสง หมู่3 ถึง บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 2 ตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
ภารกิจเร่งด่วน พันโทสังคม แสนวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย ประสานงานช่วยเส้นทางสะพานบ้านหนองใหญ่ไปเส้นทางบ้านป่ายาง จังหวัดร้อยเอ็ด
SDGSummit: แม้จะมองไม่เห็น แต่สุขภาพจิตก็สำคัญไม่น้อยไปกว่าสุขภาพกาย
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ ปฎิทินการประเมิน ITA 2567
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1
ป้องกันโรคร้าย โรคไข้เลือดออก
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
SDGSummit: แม้จะมองไม่เห็น แต่สุขภาพจิตก็สำคัญไม่น้อยไปกว่าสุขภาพกาย poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15
ประชาสัมพันธ์ #SDGSummit: โลกได้เข้าสู่ “ภาวะโลกเดือด”
เผยแพร่วันที่ : 24 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7

chat_bubble ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 (เดือน มิถุนายน) poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview28

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
ระบบ Back Office ข้อมูลระหว่างหน่วยงานอื่นๆ ภายในองค์กร
กู้ชีพกู้ภัย
อบต.โพธิ์สัย 1669
เว็บไซต์
กรมส่งเสริม
กฎระเบียบ
กระทรวง
info
ระบบข้อมูลกลาง อปท
เว็บไซต์
อปท.ทั่วประเทศ
ข้อมูล
อปท.ทั่วประเทศ
แผนที่ภาษี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อมูล
ด้านการเงินการคลัง อปท
รหัสผ่าน
อปท. สำหรบฝึกอบรม
ข้อมูล
ครู อปท.ทั่วประทศ
ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มทางราชการ
e-LAAS
ระบบบันทึกบัญชีท้องถิ่น
e-plan
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน
เบี้ยยังชีพ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบ LEC
การศึกษาท้องถิ่น
ระบบ
ศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง อปท
ช่องทาง
การร้องเรียนในการบริหารงานบุคคล
ระบบสารสนเทศ
การจัดการขยะมูลฝอย

สถิติ sitemap
วันนี้ 366
เดือนนี้7,605
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)58,085
ทั้งหมด 276,158


public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กศ.
29/11/2566
29/11/2566
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นการดูแลและพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ตอนที่ 1 (เด็กที่มีความต้องการพิเศษ : บทบาทของครูเมื่อผู้ปกครองยังไม่ยอมรับ)
กศ.
17/11/2566
17/11/2566
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูในการปฏิบัติหน้าที่แนะแนวที่เชื่อมโยงตามข้อตกลง ในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-5]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 6]
กพส.
13/11/2566
13/11/2566
การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบล
กค.
16/10/2566
16/10/2566
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5
กศ.
30/11/2566
30/11/2566
ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 28
[เอกสารแนบ]
กสว.
30/11/2566
30/11/2566
การดำเนินตามตัวชี้วัดโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านศีล 5 ขยายผล สู่หมู่บ้านศีลธรรม
[แบบรายงาน]

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ