องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย info_outline ข้อมูลการติดต่อ play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน public Twitter collections โปสเตอร์สื่อประชาสัมพันธ์ public ร้องทุกข์/ร้องเรียน

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย
ตำบลโพธิ์สัย
อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่เยาวชน ประตำปี 2565
รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย จัดโครงการอบรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่เยาวชน ในวันที่ 10 มิถุนายน 2565 ณ ลานอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียน เยาวชน และประชาชนในตำบลโพธิ์สัย จำนวน 130 คน โดยประมาณ ได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น เกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการประดิษฐ์ การสานตะกร้าหวาย เพื่อปรับประยุกต์ใช้ต่อยอดและเกิดเป็นรายได้ เป็นอาชีพในอนาคต ในการนี้ ได้รับเชิญวิทยากรจำนวน 4 ท่านเพื่อเข้าฐานมอบการสอนอบรม ดังนี้คือ 1 นางพีรญา แสงวงศ์ วิทยากร จากหมู่ 4 ผู้เชี่ยวชาญด้านสานตะกร้าหวาย 2 นางสาวคัมภีร์ เสสนุศาตร์ วิทยากร จสกหมู่ 4 ผู้เชี่ยวชาญด้่านการสานตะกร้าหวาย 3 นางแดง ยอยโพธิ์สัย วิทยากรจากหมู่ 4 ผู้เชี่ยวชาญด้านสานตะกร้าหวาย 4 นางบุญมา สวัสดิ์ภูมิ วิทยากรจากหมู่ 4 ผู้เชี่ยวชาญด้านสานตะกร้าหวาย พิธีเปิดโครงการในครั้งนี้ นายอนันท์ โพธิ์ศรี ผู้อำนวยการกองการศึกษา ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการฯ และ พันโทสังคม แสนวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน มีคณะครูอาจารย์ นักเรียน เยาวชน ประชนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการ 130 คน ภายในงานวันนี้ ภาคเช่าเข้าฐานเรียนรู้วิธีการของอุปกรณ์ที่จะนำมาใช้สานตระกร้า และวิธีขึ้นโครง ภาคบ่ายวิทยากรสอนในเรื่องจักสายด้วยมือและสานต่อเนื่องจนเสร็จเป็นตะกร้าหวายที่ใช้งานได้จริง งานโครงการฯ นี้จะสำเร็จไปไม่ได้ ถ้าไม่มีการร่วมแรงร่วมใจจากคณะบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัยทุกท่าน คณะครูอาจารย์ที่นำนักเรียน เยาวชน มาร่วมอบรม ประชาขนพี่น้องชาวตำบลโพธิ์สัยที่เข้าร่วมให้ความสนใจในการฝึกอบรมสานตะกร้าหวายในครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัยขอขอบคุณทุกท่านจากใจเป็นอย่างยิ่ง #โครงการจัดอบรมสืบสานภูมิปัญาท้องถิ่นแก่เยาวชน #องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย #ขอขอบคุณวิทยากรจากหมู่ที่ 4 #ขอขอบคุณผู้อำนวยการและคณะครูและนักเรียน #โรงเรียนบ้านโสกเชือก #โรงเรียนโพธิ์สัยสว่างวิทย์ #โรงเรียนบ้านโพนทอง #โรงเรียนบ้านหนองแสงโนนสมบูรณ์ #โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ์ #ตัวแทนหมู่บ้านตำบลโพธิ์สัย
ผู้โพส : admin