องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย info_outline ข้อมูลการติดต่อ play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน public Twitter collections โปสเตอร์สื่อประชาสัมพันธ์ public ร้องทุกข์/ร้องเรียน

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย
ตำบลโพธิ์สัย
อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
group สำนักปลัด
นายปรมินทร์ จันทะวงษ์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0658892802
นางจุฑาภรณ์ หาญเมือง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวณิชรัตน์ จันทร์นามเขตต์
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวลักขณาวดี พิมพ์ภู
นิติกร
นางอิงอร คุ้มคง
นักพัฒนาชุมชน
นางสาวเกศมณี วรรณศรี
นักจัดการงานทั่วไป
สิบเอกแดนไพร โสภาศรี
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางอัจฉรา ปะกังพลัง
นักวิชาการสาธารณสุข
นางสาวทัศนีย์ แก้วสวนจิก
ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวรสิตา เนตรวงษ์
ผช.จพง.ประชาสัมพันธ์
นางเอ็มอร ตันสิน
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
นายอภิวัฒน์ สังสีราช
ผช.จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สิบเอกบุญนำ หลงสวนจิก
ผช.นักพัฒนาชุมชน
นางสาวนัณธญา สุทธิประภา
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวจุฬาลักษณ์ วงษ์ธรรม
พนักงานจ้างทั่วไป (ช่วยงานสภา)
นายวงเดือน เวียงโพนลออม
พนักงานขับรถยนต์
นายโรจนศักดิ์ มัสมารถ
พนักงานขับรถยนต์
นายวิศรุต ศรีพนัส
พนักงานขับรถยนต์
นายสมพร วงศ์อามาตย์
นักการภารโรง